top of page

The Jadar project, Rio Tinto vs Facebook, YouTube scientists

Updated: Dec 7, 2022

I thought, like many patriots from Serbia and Serbian diaspora who accepted the false information about Rio Tinto's Jadar project. I changed my mind after seeking professional advice.


Serbian_ Мислио сам, као и многе патриоте из дијаспоре и отаџбине и сам сам поверовао у дезинформације у вези са пројектом Јадар, Рио Тинто. После консултације са људима из струке променио сам мишљење.


If Facebook and YouTube scientists had been around during the construction of the Kolubara mining basins and the Bor mining and smelting combine, Serbians today would not be shivering in their apartments or using wood stoves to heat their homes, destroying Serbia's forests in the process.


Serbian_Да је било Facebook-а и YouTube стручњака у време изградње рударског басена Колубара и рударско-топионичарскиг басена Бор, данас би се грађани Србије смрзавали по становима или и даље ложили пећ на дрва у домаћинствима и уништавали шуме Србије.I understand the concern and mistrust of the villagers in the area where lithium exploitation is planned, but I consider it hypocritical that people who emigrated from Serbia, people who left hundreds of villages in Serbia criticize the local villagers who sold their land to Rio Sava Exploration, a subsidiary of Rio Tinto in Serbia.


Serbian_ Разумем бригу и неповерење сељана краја где планирају експлоатацију литијума, али сматрам лицемерним да људи који су емиргирали из Србију, Срби који су напустили стотине села широм Србије, критикију мештане села који су продали своје земљиште Rio Sava Exploration ћерки фирме Rio Tinto у Србији.


It is absurd that the majority who protest against the exploitation of lithium use mobile phones, support technological achievements of the 21st century, want to drive electric cars like Tesla. That company and many others would come to Serbia if the lithium exploitation project is implemented.


Serbian_Апсурдно је да већина која протестује против експлатације литијума користи мобилне телефоне, подржава технолошка достигнућа 21. века, жели да вози електричне аутомобиле попут Tesla .И та компанији и многе друге дошле би у Србију ако се реализује пројекат експлатације литијума.


Anyone who really wants to live in untouched nature has hundreds of abandoned villages and hamlets to choose from throughout Serbia. Let the citizens who remained in Serbia and in that region to advance industrially and technologically when they already have such resources in the value range of oil and gold. Any responsible government that cares about the economic development of the country would support the implementation of projects for the future of young people.


Serbian_Свако ко стварно жели да живи у нетакнутој природи, има да бира на стотине напуштених села и засеока широм Србије. Пустите грађани који су остали у Србији и у том крају индустријски и технолошки напредују када већ имају ове ресурсе у рангу вредности нафте и злата. Свака одговорна власт која брине о економском развоју земље подржала би реализацију пројеката за будућност младих.You can view the chronology of the business and the development of the project itself in the link below. Serbian_Хронологију пословања и развоја самог пројекта можете погледати у линку испод. https://riotintoserbia.com/projekat-jadar/
Commentaires


bottom of page